Visie-missie, schoolplan en schoolgids Kustschool

Op deze pagina kunt u kennismaken met onze visie op de ontwikkeling van uw kind(eren).
Ook kunt u lezen over onze missie om belangrijke ontwikkelingen voor onze kinderen en vernieuwende thema’s die wij in de nabije toekomst in onze Kustschool invoeren.

Scrolt u eens rustig door de pagina’s van onze visie-missie brochure (hieronder weergegeven).

Aan het eind van deze pagina’s hebben wij de links weergegeven waarmee u naar onze schoolplannen en schoolgids kunt gaan.

Onze brochure is ook op school verkrijgbaar!

kustschoolregio1

 

De Kustschool

Onderwijs Anders

Voor de eigen leerreis van uw kind

 • Thematisch onderwijs
 • Doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar
 • Onderwijs en omgeving: onlosmakelijk verbonden
 • Flexibele onderwijstijden
 • Benadering volgens eigen leerstijl van het kind

West-Zeeuws-Vlaanderen, land van zee, land van ruimte, land van mensen. In dat land staat een nieuwe basisschool, De Kustschool. De Kustschool is een school met onderwijs dat inspeelt op 21e eeuwse vaardigheden. Een school die meer is dan een school alleen. Een school die deel uitmaakt van de omgeving en gebruikmaakt van die omgeving. En vooral een school die de eigen leerreis van uw kind mogelijk maakt en u daar graag bij betrekt.

We nodigen u uit mee te gaan met de individuele leerreis van uw kind. We nodigen u uit mee te gaan met De Kustschool, met Onderwijs Anders.

Uw kind, zijn of haar eigen leerreis

Wat is Onderwijs Anders? Het allerbelangrijkste van het onderwijsconcept van De Kustschool is misschien wel de overtuiging waarop het gebaseerd is: ieder kind wil vanuit zichzelf werken aan zijn eigen ontwikkeling, hoe dan ook. Kinderen hebben recht op die ontwikkeling. Niets meer en niets minder. Op de Kustschool scheppen we de voorwaarden om die ontwikkeling mogelijk te maken. Door te stimuleren, door een uitdagende omgeving te bieden, door kinderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen op de manier die het beste bij hen past. Dat betekent dat we onze leerlingen goed willen kennen en leren kennen. Ook daarom zijn de ouders voor ons belangrijk: hoe zien zij hun kind, wat valt hen op? En natuurlijk de kinderen zelf. Wat willen zij, wat spreekt hen aan, wat zien wij bij hen? En niet onbelangrijk: we vormen één team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Gezamenlijk kennen we onze kinderen nog beter en zijn we in staat hen de eigen leerreis te laten maken.

Hoe ziet de leerreis van uw kind eruit op de Kustschool?

Flexibele onderwijstijden

Wij houden rekening met het bioritme van kinderen. Concreet betekent dit dat wij flexibele onderwijstijden hanteren: begin- en eindtijden hoeven niet voor alle kinderen hetzelfde te zijn.

Leerdoelen

We bepalen samen de leerdoelen voor korte en langere periodes. Het kind heeft daar uitdrukkelijk een stem in vanuit de idee dat kinderen zichzelf willen ontwikkelen. Drie keer per jaar voeren we hier gesprekken over, met de leerkracht, met u én uw kind.

Niet één soort intelligentie, niet één soort leerstijl

De meervoudige-intelligentiebenadering is onze kernbenadering. We geloven dat kinderen niet allemaal dezelfde soort intelligentie hebben. Het ene kind is meer talig dan het andere. Of creatiever, is een beelddenker, is meer observerend, etc. Door de leerstof aan te bieden vanuit verschillende benaderingen komen we tegemoet aan die verschillen en leert het kind effectiever.

Omgeving

We maken gebruik van onze omgeving. We gaan naar het strand bijvoorbeeld om inhoudsmaten te bepalen met zeewater en sieraden te maken van schelpen. Welke soorten schelpen zie je en hoe ontstaan ze? We leren spelenderwijs Duitse woordjes tegen de tijd dat het toeristenseizoen weer aanbreekt. Bij omgeving hoort ook de inrichting van de school. Met units voor de basisgroepen, ontwikkelingsateliers, een aula en uiteraard een buitenruimte. Ook de interactie en samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders, pedagogisch medewerkers hoort erbij. Want leren doe je niet alleen.

Maar er is meer:

 • We geven les volgens de IPC-methode (International Primary Curriculum). Dat is thematisch onderwijs waarin de zaakvakken met andere vakken zijn geïntegreerd.
 • De Kustschool is er voor 0- tot 12-jarigen: met kinderopvang en voor- en naschoolse opvang. Praktisch voor u, maar ook en vooral vanuit het principe dat we een doorlopende ontwikkelingslijn bieden in een voor het kind vertrouwde omgeving.
 • We onderzoeken de mogelijkheid voor flexibele vakantieplanning omdat we weten dat die wens leeft bij ouders in onze regio.
 • Ouders spelen een belangrijke rol in de vormgeving van ons onderwijs. We zijn er trots op dat we de Kustschool in nauwe samenwerking met hen blijvend ontwikkelen.

Hiernaast vindt u al deze punten en de algemene uitgangspunten nog eens nader toegelicht onder elkaar.

Algemene uitgangspunten Kustschool

Centraal staat de individuele leerreis van onze kinderen

maar ook:

 • Kwaliteit: we bieden inhoudelijk uitstekend onderwijs. Dat betekent thematisch betekenisvol onderwijs volgens de IPC-methode, coöperatief werken, steeds de zone van de naaste ontwikkeling zoeken, de talenten van kinderen benaderen vanuit het meervoudige-intelligentieconcept en de rol en bijdrage van de leerkracht daarin voorop stellen.
 • Gezamenlijk: met ouders vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van onze kinderen.
 • Bereikbaarheid: onderwijs bieden dat goed bereikbaar is vanuit het gehele verzorgingsgebied, te weten de dorpen Nieuwvliet, Cadzand, Zuidzande, Retranchement en hun buitengebied.kustschoolregio
 • Ambitie: we leggen de drempel laag en de lat hoog. Onze ambitie is om aan het eind van groep 8 een vaardigheidsgroei bereikt te hebben dat voor alle kinderen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Van 0 tot 12 jaar bij de Kustschool: doorlopende ontwikkelingslijn

We betrekken kinderen al van jongs af aan bij onze school zodat begeleiders en leerkrachten de kinderen en hun ouders, al vroeg leren kennen. Wij verzorgen dus niet alleen onderwijs maar ook kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en voorschoolse educatie. Samen kunnen we zo de ontwikkeling van de kinderen op de voet volgen en zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn.

Heel praktisch: de Kustschool is tevens de plek waar of van waaruit buitenschoolse activiteiten plaatsvinden.

Flexibele onderwijstijden, flexibele vakantieplanning

Op de Kustschool bieden we ruimte aan het bioritme van kinderen en ouders. Onze onderwijstijden, de in- en uitlooptijden, zijn flexibel. We streven ook naar flexibele vakantietijden. Juist in onze kustregio waar we het in de zomer zo druk hebben, kunnen veel ouders juist dan niet op vakantie. Zij zouden daarvoor liever een rustiger periode kiezen. Wij komen graag aan die wens tegemoet, onder andere door bijvoorbeeld een zomerstop in te richten. We onderzoeken of we zowel een zomerschool als flexibele vakantieplanning zo kunnen organiseren dat dit mogelijk wordt binnen de wettelijke kaders.

kustschoolregio2

Kind zoekt zelf zijn leerreis

Hiermee hebben we meteen een ander inhoudelijk kernpunt van ons onderwijsconcept te pakken: zoveel mogelijk recht doen aan de eigenheid van ieder kind. Want alleen op die manier zal het zich optimaal kunnen ontwikkelen en zal het (onbewust) die ontwikkeling voor zichzelf zoeken. Ieder kind wil vanuit zichzelf werken aan zijn eigen ontwikkeling. Maar dan moet het wel gestimuleerd worden in een uitdagende ontwikkelingsomgeving en het moet zich vrij kunnen voelen om dat op de manier te doen die het beste bij hem past. Zoals gezegd: kinderen hebben daar recht op.

Leren doe je met en van elkaar

Voor ieder kind geldt dat leren een proces is dat plaatsvindt in wisselwerking met zijn omgeving: met andere kinderen, de leerkracht of pedagogisch medewerker in de kinderopvang, maar ook de fysieke omgeving. Hoe is de schoolomgeving, wat is de leefomgeving van het kind, wat is herkenbaar en hoe kun je dat in de ontwikkeling gebruiken? In onze omgeving zijn dat uiteraard het strand en de zee, het toerisme, de agrarische wereld, visserij enzovoorts. Maar we zoeken ook in de verdere omgeving als een bepaald project daartoe uitnodigt bijvoorbeeld.

Thematisch onderwijs volgens de IPC-methode

In de 21e eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. De Kustschool kiest daarom voor thematisch onderwijs volgens de IPC- methode. IPC staat voor International Primary Curriculum. De IPC-methode integreert de zaakvakken, techniek, filosofie, gymnastiek, muziek, wereldbeschouwing en creatieve vakken in bepaalde thema’s. Onderwerpen die hierin aan bod komen hebben veel met elkaar te maken en kunnen beter begrepen worden als kinderen in een geïntegreerd verband leren over deze onderwerpen. Bovendien bevordert dit de motivatie om te leren. De thema’s liggen vast, leerkrachten vullen die zelf inhoudelijk verder in, samen met de kinderen. De leerkracht bepaalt de didactiek, rekening houdend met onze niveau-indeling: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8.

De kernvakken lezen, taal en rekenen, integreren we op termijn in ons thematisch onderwijs.

kustschoolregio3

Meervoudige Intelligentie

Een belangrijk principe in ons onderwijs is dat van de meervoudige intelligentie (MI). Intelligentie is een maat en een wijze voor informatieverwerking. De theorie van de meervoudige intelligentie van de Amerikaanse onderwijskundige Howard Gardner, gaat ervan uit dat ieder mens over meerdere soorten intelligenties beschikt en dat ieder mens een ‘voorkeurs-intelligentie’ heeft.

Wij doen recht aan de voorkeursintelligentie van kinderen door hun de leerstof te bieden en hen die te laten verwerken op een manier die past bij hun vaardigheden en leerstijl.

Werkwijze in de praktijk en rol van de leerkracht

Hoe brengen we onze onderwijsvisie in de praktijk? Door te praten met de kinderen en met hun ouders: drie keer per jaar tijdens de ontwikkelingsgesprekken tussen kind, leerkracht en ouder. In deze gesprekken stellen we samen de doelen voor de komende periode op. De ontwikkeling van talenten van onze kinderen komen in dit gesprek ruimschoots aan bod evenals hun leerstijl en –leervaardigheden. Aan het eind van deze periode evalueren we de resultaten en bespreken samen de nieuwe uitdagingen en doelen.

De leerkracht heeft naast de organisatie van het onderwijs vooral een coachende en begeleidende rol bij het leerproces dat de kinderen doormaken. Hij of zij biedt de omstandigheid om de leerdoelen te realiseren.

kustschoolregio4

Samen met ouders

Ouders zijn blij met het concept van De Kustschool en wij zijn er trots op dat we De Kustschool samen met ouders blijvend ontwikkelen. Tenslotte zijn zij het die hun kinderen aan ons toevertrouwen. Daarom maakt een vertegenwoordiging van hen deel uit van onze ontwikkelwerkgroep. Zij zijn betrokken en ondernemend, en dat merk je in de samenwerking. In de werkgroep werken ouders, leerkrachten en een vertegenwoordiging van de kinderopvang nauw samen.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd geraakt in De Kustschool en wilt u meer weten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de directeur, Barbara Beulens of met een van de ouders uit de werkgroep. Mail naar kustschool@escaldascholen.nl of bel 0117 – 391470. U kunt zich via een berichtje naar hetzelfde mailadres ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij verzorgen regelmatig een informatiemiddag of -avond. Deze worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

Kijkt u ook eens op YouTube, Kustschoolproject Zeeuws-Vlaanderen. Daar vindt u een filmpje over De Kustschool.

Feitelijke gegevens

 • OBS De Kustschool te Cadzand
 • Directeur: Barbara Beulens
 • Bestuur: Stichting Escaldascholen voor openbaar onderwijs in de gemeente Sluis

Links naar de documenten:

Kustschool Compact Schoolplan

Schoolgids 2020-2021